POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY JOACHIMSKI DAMIAN 3 X U

§1
INFORMACJE OGÓLNE
Uprzejmie informujemy, iż Joachimski Damian 3 X U z siedzibą przy ul. Pokoju 28 w Będzinie, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;
-  Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki w przypadku zamówienia materiałów reklamowych drogą sprzedaży wysyłkowej, jak również dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP).
- Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

§2
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
Joachimski Damian 3 X U, ul. Pokoju 28, 42-504 Będzin, NIP:634-247-71-22.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Joachimski Damian 3 X U, ul. Pokoju 28, 42-504 Będzin lub e-mail: iod[@]iluzja.net
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Joachimski Damian 3 X U, ul. Pokoju 28, 42-504 Będzin lub e-mail: iod[@]iluzja.net
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 
§3
PRZETWARZANIE DANYCH
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych, reklamowych i serwisowych.
Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów i usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Joachimski Damian 3 X U.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie lub automatycznie w celu dostarczania klientom Joachimski Damian 3 X U kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów i usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Joachimski Damian 3 X U przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Joachimski Damian 3 X U jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).
Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane przez Joachimski Damian 3 X U  będą przechowywane (przetwarzane)  wyłącznie do celów statystycznych i historycznych. Firma będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) w okresie 5 lat od dnia wysłania Państwu pierwszej oferty handlowej.
Przez taki sam czas, firma będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.

W przypadku realizacji przez Joachimski Damian 3 X U na Państwa rzecz usługi polegającej na „Prowadzeniu kampanii AdWords”, firma przetwarza, poza danymi, o których mowa powyżej, również dane takie jak: nazwa Państwa domeny internetowej.

W przypadku realizacji przez Joachimski Damian 3 X U na Państwa rzecz usługi polegającej na „Pozycjonowaniu stron internetowych”, firma przetwarza, poza danymi, powyżej, również dane takie jak: nazwa Państwa domeny internetowej, login i hasło do serwera FTP (serwer, na którym znajduje się Państwa strona internetowa), login i hasło do systemu CMS (dane do zarządzanie treścią Państwa strony internetowej).

W przypadku realizacji przez Joachimski Damian 3 X U na Państwa rzecz usługi polegającej na "Przeprowadzaniu kampanii reklamowych na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, Twitter firma przetwarza, poza danymi, o których mowa powyżej, również dane takie jak: nazwa Państwa domeny internetowej, dane do logowania na profil firmowy portalu społecznościowego Facebook, Instagram, Twitter lub/i dane na udostępnionych kontach reklamowych.

W przypadku realizacji przez Joachimski Damian 3 X U na Państwa rzecz usługi polegającej na "Tworzenie stron internetowych", firma przetwarza, poza danymi, o których mowa powyżej, również dane takie jak: nazwa Państwa domeny internetowej, login i hasło do serwera FTP (serwer, na którym znajduje się Państwa strona internetowa), login i hasło do systemu CMS (dane do zarządzanie treścią Państwa strony internetowej);

§4
POZYSKANE DANE
Posiadane przez Joachimski Damian 3 X U dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam przygotowanie oferty, zawarcie umowy lub realizacje usługi.

§5
DODATKOWE INFORMACJE
Niniejszym informujemy, że firma Joachimski Damian 3XU blokuje strony oraz dostęp do kont pocztowych w przypadku nieuregulowania zaległości, wynikających z podpisanych z naszą firmą umów. Każdorazowe odblokowanie strony jest dodatkowo płatne, kwota odblokowania podana w oficjalnym cenniku na stronie internetowej. Odblokowanie strony jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy zaległa kwota zostanie uregulowana. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przekroczenia wyznaczonego terminu na spłatę zaległości, sprawa zostaje przekazana do windykacji lub/i zostają państwo obciążeni karą umowną wynikającą z podpisanej umowy.